? Usluge
I thought that after two years, I knew replica handbags that Beatrice was a small gucci replica handbag in Pierre's many hermes replica handbags . I didn't expect it to be handbag replica positive result. Beatrice transformed this "night club little prince" into a happy replica handbags .
Dobro do?li Welcome Language:
Usluge

Izvo?enje termotehni?kih instalacijaNudimo izvo?enje slijede?ih instalacija:


 • uljne i plinske kotlovnice i toplinske stanice
 • toplovodni parovodi
 • centralno grijanje (radijatorsko, podno, ventiloknvektori, rashladni sustavi i postrojenja)
 • sustavi ventilacije i klimatizacije
 • split i multi-split sustavi klimatizacije
 • izolacije cjevovoda, kanala i postrojenja
 • prate?i elektri?arski radovi
 • izrada ?eli?nih konstrukcija
 • zavarivanje cjevovoda REL, MIG/MAG, TIG


Na izvedenim objektima ?esto pru?amo i usluge odr?avanja, redovnih servisa i hitnih intervencija.


Sve radove izvodimo s vlastitim kadrovima s vi?egodi?njim iskustvom.

Po potrebi navedene poslove u realizaciji prate i na?i projektanti izradom potrebne dokumentacije, razradom detalja, te isho?enjem suglasnosti i dozvola.

Prema tipu dokumentacije


Okosnica tvrtke su na?i projektanti, koji mogu stru?no i kvalitetno voditi investiciju od prve ideje do useljenja u gra?evinu i pu?tanja u pogon.


    PREDINVESTICIJSKA DOKUMENTACIJA

 • tehnolo?ki programi (medicinski i sl.)
 • gra?evinski programi
 • idejna rje?enja
 • ekonomske studije
 • prikupljanje dokumentacije iz katastra i zemlji?nih knjiga


    LOKACIJSKE DOZVOLE

 • elaborati za lokacijske dozvole
 • prikupljanje suglasnosti
 • sho?enje dozvola


    IDEJNI PROJEKTI


 • tehnolo?ki projekti
 • arhitektonski projekti
 • projekti instalacija


    GLAVNI PROJEKTI

 • tehnolo?ki projekti
 • arhitektonski projekti
 • projekti konstrukcija
 • - projekti strojarskih instalacija
 • - projekti elektroinstalacija
 • - elaborati


    GRA?EVNE DOZVOLE


 • prikupljanje suglasnosti
 • isho?enje dozvola


    DOKUMENTACIJA ZA PONUDU

 • tro?kovnici
 • natje?ajna dokumentacija
 • raspis i vo?enje natje?aja
 • pomo? pri izboru izvoditelja radova


    IZVEDBENI PROJEKTI


 • tro?kovnici za izvo?enje
 • izvedbena tehni?ka dokumentacija
 • projekti opremanja
 • projekti unutarnjeg ure?enja


    NADZOR NAD IZVEDBOM RADOVA


 • projektantski nadzor
 • stru?ni i obra?unski nadzor
 • provedba tehni?kog pregleda i okon?anog obra?una


    DOKUMENTACIJA IZVEDENOG STANJA

 • dokumentacija potrebna pri tehni?kom pregledu

Prema vrsti objekata


Za svaki projekt sastavljamo radnu grupu na?ih projektanta i po potrebi stru?nih vanjskih suradnika, koji sura?uju od po?etka do kraja projektiranja i izvo?enja radova. Imamo iskustva u projektiranju raznih vrsta gra?evina.


    MEDICINSKE I SRODNE GRA?EVINE


 • zdravstvene stanice
 • domovi zdravlja
 • op?e, specijalne i klini?ke bolnice
 • medicinski centri
 • zavodi i instituti
 • laboratoriji
 • ljekarne


    ODGOJNO-OBRAZOVNE I SPORTSKE GRA?EVINE


 • dje?ji vrti?i i jaslice
 • ?kole
 • internati
 • polivalentne sportske dvorane


    KULTURNE I VJERSKE GRA?EVINE


 • crkve i ?upni dvorovi
 • kulturni centar


    STAMBENE I STAMBENO-POSLOVNE GRA?EVINE


 • vi?estambene zgrade s poslovnim prostorima
 • obiteljske stambene ku?e i stambeni nizovi
 • ku?e za odmor i slobodno vrijeme
 • gara?e


    POSLOVNE GRA?EVINE


 • poslovne i upravne zgrade
 • prodavaonice maloprodaje
 • tr?nice
 • banke


    ZGRADE ZA TURIZAM I UGOSTITELJSTVO


 • hoteli i moteli
 • apartmanska naselja
 • restauranti i caffe barovi


    VELETRGOVA?KI CENTRI I SKLADI?TA


    INDUSTRIJSKE GRA?EVINE


 • prerada vo?a i povr?a
 • mesna industrija
 • ljevaonica mikroljeva
 • stolarski pogoni
 • energane industrijskih pogona